FAHRETTİN TACAR EĞİTİM VAKFI KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu :

Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı (“Vakıf”) olarak; bağışçılarımız, gönüllülerimiz, hizmetlerimizden faydalananlar ve çalışanlarımız dahil olmak üzere özel ve tüzel kişilerin uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine, “Veri Sorumlusu” sıfatını taşıyan kurumsal kimliğimizle azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, KVKK’nın ‘Veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü’ başlıklı 10. maddesi uyarınca; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, veri işleme amacı, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK’nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili bilgilendirilmeniz amacı ile işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır. Bu kapsamda, aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere kişisel ve özel nitelikli verilerinizin işlenmesi ve korunmasına ilişkin aşağıdaki açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır.

Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı’na destek veren bağışçıların, gönüllülerin, tüm paydaşların ve hizmet alanların Vakfımız ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK ’ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurtiçindeki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. Bu çerçevede kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Siz değerli bağışçılarımız, gönüllülerimiz ve paydaşlarımız kişisel verileriniz, Vakfımız tarafından sağlanan hizmet ve vakfımızın faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Vakfımız birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işbu Kanun çerçevesinde Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı tarafından muhafaza edilip, vermiş olduğunuz onay çerçevesinde işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz;

Vakfımız tarafından sunulan hizmetlerden sizleri faydalandırmak, sunulan hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınızı anlayarak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha iyi hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek amaçlarıyla KVK Kanunu’nun aşağıda açıkça bildirilen 5. ve 6. maddelerinde öngörülen;

MADDE 5- Kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

MADDE 6- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme şartları

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

kapsam dahilinde, kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka, kanunlara ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde, işlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,

doğru ve güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan ve işlenen kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlarla, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Vakıf yetkilileri ile ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yurtiçine aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni ’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vakfımıza iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin hakları:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak Vakfımıza iletebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren bu başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, ayrıca kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerektiğini önemine binaen hatırlatırız.

Veri sorumlusu sıfatıyla Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı olarak;

1) Kişisel verilerin işlenmesindeki her türlü hukuki ve kanuni ilkelere uymayı,

2) Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerde mutlaka açık rıza almayı,

3) Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almayı,

4) Kişisel veri sahibinin yukarıda sayılan haklarına uygun davranmayı ve bu haklara bağlı muhtemel bir zararını gidermeyi taahhüt ettiğimizi belirtiriz.

Fahrettin Tacar Eğitim Vakfı  – VAKIF SİCİL NO: 2856 00909 1428 5370 3436 – 80 / 000

Marmara Mah. Önder Cad. Büyükçarşı No: 6/58 Beylikdüzü / İSTANBUL

İletişim Bilgisi
Bilgi almak istediğiniz her konuda aşağıdaki iletişim bilgilerinden hafta içi ve Cumartesi 09.00 - 19.00 saatleri arasında bize ulaşabilirsiniz.
  • Marmara Evleri 1. Kısım, Büyükçarşı Binası No: 6/58 Beylikdüzü / İSTANBUL
  • Ofis: 0212 875 03 03 - GSM: 0535 717 64 67
  • bilgi@tacev.org.tr